Asukasliitto ry säännöt
Merkitty rekisteriin 31.1.1974
Muutokset liittokokous 15.9.2012

 

 1. Nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimenä on Asukasliitto ry, kotipaikkana Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi.

 2. Tarkoitus

  Liiton tarkoituksena on edistää asumiseen liittyvää tasapainoista alueellista kehitystä sekä järjestää ja tukea asukkaita toimintaan asumisella tapahtuvaa voitontavoittelua ja keinottelua vastaan edullisen, hyvän, turvallisen ja viihtyisän asumisen, monipuolisten palveluiden sekä terveellisen ympäristön puolesta.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
  1. tukee asukastoiminnan järjestämistä,
  2. selvittää kaikkia asumiseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä,
  3. vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan aikaansaamiseen, tekemällä esityksiä ja aloitteita,
  4. harjoittaa neuvontaa asumiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä,
  5. harjoittaa julkaisutoimintaa sekä
  6. ottaa vastaan lahjoituksia avustuksia ja testamentteja

 3. Jäsenet

  Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka toimii liiton tarkoituksen ja päämäärien hyväksi ja hyväksyy liiton säännöt. Liiton hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden liiton toiminnassa ansioituneelle henkilölle.

  Liiton jäsenet ovat velvollisia suorittamaan liitolle jäsenmaksua, jonka suuruuden vuosikokous määrää, kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

  Liiton jäsenyydestä voidaan erottaa, mikäli liiton jäsen toimii vastoin liiton sääntöjä ja/tai periaatteita tahi muutoin huomattavasti vaikeuttaa liiton toimintaa tai laiminlyö jäsenvelvollisuutensa. Jos jäsen kahtena vuotena peräkkäin jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan jäsenen eronneen liitosta. Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

 4. Liittokokous

  Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi syys-marraskuun aikana. Varsinaisen liittokokouksen tehtävät ovat:
  1. arvioida asunto-, ympäristö- ja aluepoliittinen tilanne ja liiton tila sekä määrittää niistä aiheutuvat tehtävät ja hyväksyä liiton kehittämissuunnitelma seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,
  2. vahvistaa hallituksen jäsenmäärä,
  3. valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,
  4. valita muut liiton hallituksen jäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä
  5. käsitellä muut liittokokoukselle esitetyt asiat. 
  Jäsenten kokouksille esittämät asiat tulee toimittaa kirjallisina hallitukselle vähintään 15 päivää ennen kokousta, minkä jälkeen ne tulee käsitellä kokouksessa.

  Vuosikokous

  Liiton vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen tehtäviä ovat:
  1. käsitellä liiton edellisen vuoden toimintakertomus,
  2. käsitellä edellisen vuoden tilikertomus, vahvistaa tilinpäätös sekä käsitellä tilintarkastajien lausunto,
  3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,
  4. päättää liiton seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta,
  5. päättää liiton toimintasuunnitelmasta,
  6. päättää liiton talousarviosta,
  7. valita kaksi (2) tilintarkastajaa sekä näille kaksi (2) varatilintarkastajaa sekä
  8. käsitellä muut vuosikokoukselle esitetyt asiat. 
  Jäsenten kokouksille esittämät asiat tulee toimittaa kirjallisina hallitukselle vähintään 15 päivää ennen kokousta, minkä jälkeen ne tulee käsitellä kokouksessa.

  Varsinaisen ja ylimääräisen kokouksen osallistumis- ja äänioikeus on sama kuin liittokokouksenkin.

 5. Liittokokouksen koollekutsuminen ja äänivallan määräytyminen

  Liittokokouksessa päätösvaltaa käyttävät henkilöjäsenet, jäsenyhdistysten sekä muiden jäsenyhteisöjen valitsemat edustajat. Jäsenten edustusoikeus määräytyy seuraavasti:

  Jäsenellä, jolla on henkilöjäseniä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) edustaja alkavaa viittäkymmentä (50) jäsentä kohden yhteensä kuitenkin enintään viisi (5) edustajaa.

  Liiton jäsenyhdistysten muodostamilla rekisteröidyillä yhdistyksillä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi (2) edustajaa.

  Muilla jäsenyhdistyksillä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi (2) edustajaa.

  Jäsenyhdistysten ja yhteisöjen edustajilla on kullakin kokouksessa viisikymmentä (50) ääntä sekä henkilöjäsenillä on yksi (1) ääni.

  Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.

  Varsinaisen liittokokouksen, vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen liittokokous kutsutaan koolle vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kutsulla. Kutsu voidaan toimittaa postitse, sähköpostitse, julkaista liiton nettisivuilla ja jäsenlehdessä. Ylimääräinen kokous kutsutaan samalla tavalla koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

 6. Hallitus

  Liiton hallituksen valitsee varsinainen liittokokous kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

  Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä muut tarpeelliset valiokunnat.

  Hallitus nimittää toimihenkilöt ja muut työntekijät sekä sopii näiden työehdoista.

  Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on erityistä syytä varten kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kolmas osa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus hallituksen koollekutsumisesta on saatettu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla.

 7. Työvaliokunta

  Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukset ja panna toimeen sen päätökset sekä hoitaa hallituksen alaisuudessa ja valvonnassa sen sille määräämät tehtävät.

  Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

 8. Talous

  Liiton tilikautena on kalenterivuosi.

  Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä.

 9. Liiton nimen kirjoittaminen

  Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kukin erikseen.

  Hallitus voi määrätä jonkin muun toimihenkilön yksin kirjoittamaan liiton nimen.

 10. Muut määräykset

  Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.

  Jos liitto purkautuu, sen varat on käytettävä liiton päämääriä edistävään tarkoitukseen sen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavalla.


Seuraa tapahtumia Asukasliiton omilla Facebook-sivuilla!